Kvalifikační práce

Bakalářské práce

Daniel Lyčka: Voluptuární stavby valtického panství v letech 1817-1820 

(Bc. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D., HistÚ FF MU, Historický ústav – Filozofická fakulta


Barbora Roztomilá: Lichtenštejnové jako nabyvatelé žerotínských konfiskátů po roce 1620

(Bc. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Petr Klesal: Úsilí Lichtenštejnů o zisk pernštejnského dominia Pardubice

(Bc. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Magisterské práce

Markéta Peřestá: Otázky konfiskace majetku státních příslušníků třetích zemí 1945 – 1948 na příkladu Lichtenštejnska

(Mgr. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Markéta Peřestá: Obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z ČSR v českých učebnicích dějepisu (1945–2015)

(Mgr. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Daniel Lyčka: Arkádie knížete Jana z Lichtensteina (1805-1812)

(Mgr. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Daniel Lyčka: Valtice a Lichtenštejnové. Regionální historie v hodinách dějepisu

(Mgr. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Andrea Loukotová: Kontakty novokřtěnců s představiteli moravské šlechty v raném novověku. Novokřtěnci a moravské zemské právo

(Mgr. – FF MU – obhájeno)
Vedoucí: Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


David Mikesz: Pojetí exteritoriality z historickoprávní perspektivy

(Mgr. – PF UP – zadáno)
Vedoucí: JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., Katedra teorie práva a právních dějin – Právnická fakulta UP v Olomouci


Disertační práce

Ludmila Tomášková: Osudy vysídlených Němců na Šternbersku

(Ph.D. – FF MU – zadáno)
Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Daniel Lyčka: Voják, hospodář a stavitel. Jan I. kníže z Lichtenštejna

(Ph.D. – FF MU – zadáno)
Vedoucí: Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU


Andrea Loukotová: Novokřtěnci a šlechta na předbělohorské Moravě

(Ph.D. – FF MU – zadáno)
Vedoucí: Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Historický ústav – Filozofická fakulta MU