Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Po absolvování magisterského a doktorského studia na FF MU v Brně  působí od roku 2006  tamtéž jako odborný asistent na Historickém ústavu.
Věnuje se výuce obecných a českých dějin 20. století, konkrétně např. období tzv. III. republiky 1945-1948, vysídlení německých obyvatel z Československa, dějin nucených migrací, ale také informačních technologií v historickém výzkumu.
Badatelsky se specializuje na proměny politiky a společnosti v období po druhé světové válce, konkrétně na politiku vůči národnostním menšinám a národnostně nevyhraněným skupinám, na problematiku tzv. vnitřního odsunu či na pracovní politiku v širokém společenském a kulturním kontextu. Kromě toho se zabývá vývojem společnosti na úrovni jednotlivých obcí a měst v četných ukončených a běžících projektech dějin jednotlivých sídel. (Např. Brno, Znojmo, Mikulov)
V minulosti spolupracoval s A. von Arburgem a T. Staňkem na přípravě edice pramenů  Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí v rámci projektu  “Migration und transformation” Dokumente zu Verlauf und Wirkung von Vertreibung, Zwangsaussiedlung und Neubesiedlung in den böhmischen Ländern 1945-1950″ (Projekt Heinrich Heine-Universität Düsseldorf ve spolupráci s Masarykovou univerzitou s podporou grantů VolswagenStiftung a Česko-německého fondu budoucnosti 2004-2007).
V letech 2011–2014 vedl v rámci projektu podpořeného ESF Centrum pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti zaměřené na inovaci magisterského studia historie.
 
Výběrová bibliografie
Monografie/kolektivní monografie:
Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze “očisty pohraničí” v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2012. 469 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 38. ISBN 978-80-86488-92-9.
ARBURG, Adrian von, Tomáš DVOŘÁK a David KOVAŘÍK. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2010. 536 s. ISBN 978-80-86488-70-7.
Články a studie
Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-121. ISSN 2336-1387.
Grenzverschiebungen und Bevölkerungstransfers auf den ehemaligen leichtensteinischen Herrschaften in Südmähren und die Frage ihrer regionalen Identität. InDie Liechtenstein : Kontinuitäten – Diskontinuitäten. 1. vyd. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2013. s. 209-230, 22 s. ISBN 978-3-906393-63-6.
Konec německého Mikulova. In Svoboda, Miroslav a kol.. Mikulov. Historie, kultura, lidé. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 221-235, 15 s. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7422-262-7.
Mikulov v období komunistické diktatury. In Miroslav Svoboda a kol.. Mikulov. Historie, kultura, lidé. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 236-268, 33 s. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7422-262-7.
Přesuny hranic a obyvatel na bývalých lichtenštejnských panstvích na jižní Moravě a otázka jejich regionální identity. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter.Lichtenštejnové : kontinuity – diskontinuity. Brno: Matice moravská, 2013. s. 169-185, 17 s. ISBN 978-80-87709-00-9.
Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení a širší kontextualizace. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 54-69, 16 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 89-113, 25 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
“Teď nebo nikdy”. Plány a představy o úpravách jihomoravské hranice po skončení II. světové války. In XXX. mikulovské sympozium 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 357-367, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
Binnenstaatliche Zwangsmigrationen in der Tschechoslowakei und in Polen nach 1947. In Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht – Konzeptionen – Praxis (1938-1950). Mainz: Phillip von Zabern, 2007. s. 431-438, 8 s. ISBN 978-3-8053-3594-2.
Mezi národnostní a politickou asimilací. K postavení německých antifašistů v Československu od ukončení hromadného odsunu do konce 50. let. In I oni byli proti. Sborník z mezinárodní historické konference, která se konala ve dnech 13. – 15. listopadu 2006 v Ústí nad Labem v ámci projektu “Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu…první. Ústí nad Labem: Muzeum měsat Ústí nad Labem; Albis International, 2007. s. 217-233, 17 s. ISBN 978-80-86475-12-7.
Těžba uranu versus “očista” pohraničí. Německé pracovní síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Soudobé dějiny, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2006, XII, 3-4, s. 626-671. ISSN 1210-7050.
Odsun Němců z Polska a Československa: Rozdílná stanoviska pro vyrovnávání se s minulostí. In Konec soužití Čechů a Němců v Československu. Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války. Vydání 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 90-94, 5 s. ISBN 80-7325-065-9.
Pohraničí a Ziemie odzyskane. K vybraným aspektům sídelní politiky v poválečné střední Evropě. Časopis matice moravské, Brno: Matice moravská v Brně, 2003, roč. 122, č. 2, s. 447-490. ISSN 0323-052X.
Regulace pohybu obyvatelstva po roce 1945. Kontinuita nebo nové trendy? In Milý Bore… Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Brno: HÚ FFMU, HÚ AV ČR, Matice moravská, 2003. s. 321-325. ISBN 80-86488-12-8.
Osobní stránka
https://is.muni.cz/osoba/tdvorak