JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

V letech 1997–2002 vystudoval na Masarykově univerzitě Právnickou fakultu (obor Právo a právní věda) a v letech 1997–2004 Filozofickou fakultu (obory historie a dějiny umění); v roce 2007 obhájil disertační práci na Právnické fakultě MU.
Působí jako odborný asistent na katedře teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Odborně se zaměřuje na meziválečné právní dějiny a právní vědu, dějiny soukromého práva a zvláště na problematiku zásahů do vlastnictví. Z této perspektivy se věnuje také dějinám Lichtenštejnů.

 

Lichtenštejnskou tématikou se zabýval především v monografii
Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha 2010;
dále pak např. ve statích
Horák, Ondřej: Kontinuitäten und Diskontinuitäten bei den Eingriffen in den Grundbesitz in der Nachkriegs-Tschechoslowakei und das Fürstenhaus Liechtenstein. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.): Die Liechtenstein: Kontinuitätaten – Diskontinuitäten. Vaduz 2013, s. 55–68; česká verze: Kontinuity a diskontinuity v poválečných zásazích do pozemkového vlastnictví v Československu a Lichtenštejnové. Časopis Matice moravské 132, 2013, roč. 132, Supplementum 4 (Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity), s. 45–55.
Horák, Ondřej: Das Fürstenhaus Liechtenstein und die tschechoslowakische Rechtswissenschaft. In: Vařeka, Marek – Zářický, Aleš (edd.): Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. Ostrava – Vaduz 2013, s. 381–406.
Horák, Ondřej: Die rechtlichen Aspekte der Eingriffe des Staates in das Vermögen des Fürstenhauses Liechtenstein. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.): Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Vaduz 2013, s. 93–104; česká verze: Právní aspekty státních zásahů do majetku knížecího rodu Lichtenštejnů. Časopis Matice moravské 132, 2013, Supplementum 6 (Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století), s. 91–100.